Đề trắc nghiệm về phần mềm paint – Em tập vẽ6780 lượt đọc

Đây là đề trắc nghiệm về chương khám phá mày tính dành cho học sinh tiểu học. Để bắt đầu thi bạn nhấn vào nút Bắt đầu làm bài màu xanh bên dưới. Thời gian làm bài là 30 phút không kể thời gian khởi động máy tính. Không được sử dụng tài liệu hay truy cập internet trong khi thi.Em tập vẽ


Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm