Hướng dẫn lấy ảnh trong bài viết làm ảnh đại diện cho bài viết trong wordpress1758 lượt đọc

get_post_thumbnail

Mặc định trong wordpress khi bạn đăng bài thì phải sét một cái ảnh làm feature image, việc này quá mất thời gian, bởi vậy tôi chia sẻ với các bạn cách lấy ảnh từ chính nội dung bài viết làm ảnh đại diện cho bài viết đó.  Hãy làm theo hướng dẫn và từ lần đăng bài sau trong wordpress bạn không cần phải set feature image chi cho mất công.

Đầu tiên các bạn hãy mở file function.php trong theme bạn đang dùng thêm đoạn code bên dưới vào:

 

//Get Post thumbnail
function getTheFirstImageContent() {
 global $post, $posts;
 $first_img = '';
 ob_start();
 ob_end_clean();
 $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches);
 $first_img = $matches[1][0];

 if(empty($first_img)) {
  echo "<div class='thumbnail_noimage' >Feature image not found</div>"; 
 }
 return $first_img;
}
function getTheFirstImage(){
   echo '<img src="';
   echo getTheFirstImageContent();
   echo '" alt="" />';
}
//End Get Post thumbnail

 

Giờ đây khi muốn có ảnh đại diện tại vị trí nào thì bạn chỉ cần thêm đoạn code như sau : <?php getTheFirstImage()  ?> . Như vậy là bạn đã lấy được ảnh đại diện từ chính nội dung bài viết.

Chúc các bạn thành công!

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm