Tag Archives: DTRegister

Chia sẻ DTRegister extension cho joomla 3.x

06 April , 2016 written by manager Joomla 842 views
Đây là một extension giúp tạo form đăng kí thành viên cho joomla, tuy nhiên có rất nhiều lựa chọn với plugin này. Có thể tạo sự kiện, quản lý sự kiện, lên lịch trình, gửi mail tới thành viên,  hỗ trợ captcha, tạo vị trí, quản lý vị trí, có thể xuất và nhập dữ [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm