Tag Archives: joomla extension

Chia sẻ DTRegister extension cho joomla 3.x

06 April , 2016 written by manager Joomla 842 views
Đây là một extension giúp tạo form đăng kí thành viên cho joomla, tuy nhiên có rất nhiều lựa chọn với plugin này. Có thể tạo sự kiện, quản lý sự kiện, lên lịch trình, gửi mail tới thành viên,  hỗ trợ captcha, tạo vị trí, quản lý vị trí, có thể xuất và nhập dữ [..] Read more...

BF Survey Extension cho joomla 3.x

06 April , 2016 written by manager Joomla 731 views
Đây là một gói mở rộng cho joomla 3.x giúp bạn tạo ra các cuộc điều tra chuyên nghiệp, là một dạng khảo sát trực tuyến về một vấn đề nào đó nhưng bạn được toàn quyền kiểm soát dữ liệu. Bạn có thể tùy chỉnh nhiều thứ với gói cài đặt này. Bạn có thể [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm