Đề trắc nghiệm về thế giới Logo của em8769 lượt đọc

Đây là đề trắc nghiệm về chương thế giới logo của em dành cho học sinh tiểu học. Để bắt đầu thi bạn nhấn vào nút Bắt đầu làm bài màu xanh bên dưới. Thời gian làm bài là 20 phút không kể thời gian khởi động máy tính. Không được sử dụng tài liệu hay truy cập internet trong khi thi.Thế giới Lô Gô của em


Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm